Voorzitters medische raden beraden zich voor het eerst samen

November 15, 20223 min read

In de loop van volgend jaar zijn de medische artsenverkiezingen gepland. Een precieze datum is nog niet geprikt. Wel moeten de lijsten van de kandidaten ingediend zijn op 27 februari 2023. De kieskoorts begint dus langzamerhand te stijgen, een factor om rekening mee te houden in het ziekenhuismanagement, zeker in het licht van de hervormingsplannen van minister Vandenbroucke.

De positie van de medische raad in een ziekenhuis is van aanzienlijk belang in de besluitvorming. De raad kan adviseren over beleidsbeslissingen of via gedelegeerden overleggen in het permanent overlegcomité waarin ook afgevaardigden zitten van het ziekenhuisbestuur. De ziekenhuisbestuurder moet bij zijn beslissingen rekening houden met de bevoegdheden van de medische raad. Die raad kan niet-bindende adviezen formuleren maar ook bindende negatieve adviezen en soms zelfs mee beheren. Anderzijds is het juridisch gezien geen autonoom beslissingsorgaan.

De voorzitter van de grootste artsenvakbond Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) afdeling Brussel is tegelijk ook verbindingsofficier met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (BVZD). Dokter Gilbert Bejjani acht het vanuit dat helikopterzicht nodig om alle voorzitters medische raden van het land samen te roepen. Dat doet hij in de context van de federale hervormingsplannen voor de ziekenhuisfinanciering. De voorzitters van de medische raden kregen een uitnodiging in de bus voor de inaugurele algemene vergadering in november.

Dokter Bejjani wil de manier waarop medische raden functioneren, verbeteren. Door hun doorgaans lokale werking op ziekenhuisniveau staan ze niet sterk genoeg tegenover de zeer goed georganiseerde, overkoepelende ziekenhuisfederaties. Die laatste beschikken in zijn ogen over sterke juridische vaardigheden en veel middelen. Dr. Gilbert Bejjani merkt daarbij op dat die middelen van de sterke ziekenhuisfederaties grotendeels afkomstig zijn van de artsenhonoraria. De voorzitters medische raden van hun kant hebben niet die armslag en tijd om altijd volledig op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving of om alle financiële dossiers te volgen.

In het brandpunt van die financiële dossiers staat nu de discussie over de eigendom van het artsenhonorarium. Daarbij moet er voldoende ruimte blijven om sommige specialismen te herwaarderen. Nu al weigeren flink wat specialisten de tarieven te volgen van het akkoord artsen-ziekenfondsen omdat die financiële waardering uitblijft, of ze voelen zich geroepen om buiten het ziekenhuis te gaan werken. Dokter Bejjani gewaagt van een bedrag van naar schatting een half miljard dat niet meer beschikbaar is voor herwaardering. Vandaar de roep om naar een ‘zuiver’ honorarium te gaan zonder afdrachten, dat slaat op reële diensten en reële kosten. Door zoals nu alles te mengen, wordt de eigendom van het honorarium verstoord en komt ook de betaling per prestatie in gevaar, luidt het.

Tot nu toe bestond er binnen de ziekenhuizen een zeker herverdelingsmechanisme tussen de artsen. Een correctiemechanisme dat volgens dokter Bejjani in Vlaanderen nog enigszins steekhoudt omdat de inhoudingen op de honoraria sporen met de werkelijke kosten. Aan Franstalige zijde is veel minder duidelijk waar de directe, indirecte en herverdelingskosten afgebakend worden. Stof genoeg dus voor een vergadering van de voorzitters medische raden uit heel het land. Of hun standpunt kan wegen op de hervormingsdiscussie, is voorlopig een open vraag.

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit nummer werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van MSD. De inhoud ervan weerspiegelt de opinie van de auteurs en niet noodzakelijk deze van MSD.